Nhạc Việt - Đi Mắt Thanh Bình (L Vn T) - Nguyn Thảo