Nhạc Việt - Bài Tình Ca 21 (Lê Vân Tú) - Thu Trang